Witamy w Serwisie Gwarancji Ubezpieczeniowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku,zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy z Naszą firmą w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych.Nasza firma specjalizuje się w przygotowaniu wniosków oraz wykonaniu wstępnych analiz. Współpracujemy ze wszystkimi firmami które mają w swojej ofercie gwarancje.

1 EuroGwarancje 2Wadialne i Kontraktowe 3 Gwarancje Celne 4 Gwarancje dla ARMiR

Gwarancja Należytego Wykonania Umowy


Gwarancja należytego wykonania umowy przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt. Zleceniodawcą może być zarówno Wykonawca, jak i Podwykonawca. Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług

Gwarancja zabezpiecza prawidłową – zgodną z postanowieniami umowy - realizację kontraktu i obejmuje w szczególności wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych. Po zakończeniu kontraktu obejmuje koszty usunięcia wad i usterek w zakresie kontraktu, w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości oraz rękojmi.

Dzięki gwarancji Wykonawca:


- może zawrzeć kontrakt bez angażowania własnych środków finansowych,

- ma możliwość otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury bez konieczności dokonywania przez inwestora potrąceń na poczet zabezpieczenia prawidłowego wykonania kontraktu

- uzyskuje potwierdzenie swojej wiarygodności wobec Beneficjenta.

Gwarancja jest istotnym elementem zabezpieczającym Beneficjenta przed stratami wynikającymi z konieczności poniesienia kosztów napraw gwarancyjnych.

Oferujemy także Gwarancje należytego wykonania umowy, na którą składa się Gwarancja dobrego wykonania kontraktu i Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek