Witamy w Serwisie Gwarancji Ubezpieczeniowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku,zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy z Naszą firmą w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych.Nasza firma specjalizuje się w przygotowaniu wniosków oraz wykonaniu wstępnych analiz. Współpracujemy ze wszystkimi firmami które mają w swojej ofercie gwarancje.

1 EuroGwarancje 2Wadialne i Kontraktowe 3 Gwarancje Celne 4 Gwarancje dla ARMiR

Gwarancja Dobrego Wykonania Kontraktu


Gwarancja dobrego wykonania kontraktu przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt. Zleceniodawcą gwarancji może być zarówno główny Wykonawca, jak i Podwykonawcy. Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług.

Gwarancja zabezpiecza prawidłową – zgodną z postanowieniami umowy - realizację kontraktu i obejmuje w szczególności wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych.

Dzięki gwarancji dobrego wykonania kontraktu Wykonawca:

- może zawrzeć kontrakt bez angażowania własnych środków finansowych,

- ma możliwość otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury bez potrąceń na poczet zabezpieczenia prawidłowego wykonania kontraktu,

- uzyskuje potwierdzenie swojej wiarygodności wobec Beneficjenta.

Gwarancja jest istotnym elementem zabezpieczającym Beneficjenta przed stratami wynikającymi z niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu przez Wykonawcę.

Po wygaśnięciu gwarancji dobrego wykonania kontraktu proponujemy Gwarancję właściwego usunięcia wad i usterek. Oferujemy także Gwarancje należytego wykonania umowy, na którą składa się Gwarancja dobrego wykonania kontraktu i Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek.